OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kontaktní údaje:

Kinn Trade s.r.o.

Korunní 2569/108

101 00  Praha - Vinohrady

IČ: 05836468

tel.: 00420 776 300 160

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese www.znackovedestniky.cz (dále jen „e-shop“), jejichž provozovatelem je společnost Kinn Trade s.r.o., se sídlem

Praha - Vinohrady, Korunní 2569/108, PSČ 101 00, IČ 05836468, zapsaná v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, spisovná značka 271712 C (dále jen „prodávající“).

1.2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené v e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží, sledovat historii provedených objednávek, využívat věrnostního programu (dále jen "Věrnostní program") a provádět změnu osobních údajů. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace (dále jen „uživatelský účet“) přímo z webového rozhraní e-shopu.

2.2. Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ NEBO ZRUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupující objednává u prodávajícího zboží vložením vybraného zboží do košíku, následně vyplní veškeré údaje označené prodávajícím jako povinné, vybere způsob dodání a platbu, popřípadě doplňující údaje (například volba dárkového balení).

3.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.3. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky. Kupujícímu je oznámeno prodávajícím odeslání objednávky elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3.4. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

3.5. V případě, že objednané zboží již není skladem, bude toto kupujícímu neprodleně oznámeno a prodávající se s kupujícím dohodne na dalším postupu. Kupující má právo v takovém případě objednávku zrušit.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající má na základě návrhu kupní smlouvy právo vyžadovat v případě individuální výroby přiměřenou zálohu, která v případě zrušení návrhu kupní smlouvy bude nevratná.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.2.1. V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

4.2.2. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

4.2.3. Bezhotovostně prostřednictvím zabezpečeného platebního systému Pays. 

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Podrobný rozpis plateb je uveden na stránce Doprava a platba.

4.6. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.4. Podrobný rozpis cen za dopravu je uveden na stránce Doprava a platba.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít tento formulář.

6.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1. se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupením od smlouvy nese kupující náklady spojené s vrácením zboží (např. poštovné).

6.3. Zboží lze vrátit zasláním na adresu: Hamry nad Sázavou 562, 591 01. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii faktury. Zboží musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

6.4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo vyrobeno jako zakázková výroba.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1. vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

6.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinnen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které výrobce či prodejce popsal, nebo které si strany ujednaly a to po dobu 24 měsíců. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti trvá záruka 12 měsíců.

7.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti, o němž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal.

7.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

      - na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

      - na odstranění vady opravou věci

      - na přiměřenou slevu z kupní ceny

      - vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

7.4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má kupující právo:

     - na odstranění vady opravou věci

     - na přiměřenou slevu z kupní ceny

7.5. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu, po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

7.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: Hamry nad Sázavou 562, 591 01

7.8. Dnem uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

7.9. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout, zda je potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře, resp. potvrzením objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo) pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

8.2. Kupující má právo požádat písemně o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

8.3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a kromě dopravním společnostem nebudou bez předchozího souhlasu osobní údaje předávány třetím osobám.

8.4. Kupující prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9. UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1.   Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

11.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz

11.3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2017.